Table Score Rugby 7s LelakiKEPUTUSAN PUSINGAN AWAL

KUMPULAN A

SEMASHUR
SABDA
MOZAC

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SEMASHUR 
45-0


36-0

2


0


0


81


6


1

SABDA

0-45
  
  0-38

0


2


0


-83


0


3

MOZAC

0-36


     38-0
1


1


0


2


3


2

KUMPULAN B

SMSS
SUPERB
SBPI TEMERLOH

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SMSS
26-0


35-0

2


0


0


61


6


1

SUPERB

0-26

 17-5

1


1


0


-14


3


2

SBPI TEMERLOH

0-35


      5-17
0


2


0


-47


0


3

KUMPULAN C

STAR
SMSJ
SEMESTA
KUSESS
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
STAR
26-0


19-0


7-0


3


0


0


52


9


1

SMSJ

0-26

19-5


5-5


1


1


1


-43


4


3

SEMESTA

0-19


5-19

0-5


0


3


0


-38


0


4

KUSESS

0-7


5-5


5-0

1


1


1


-2


4


2KUMPULAN D

MCKK
BASIS
ISKANDAR
SMSKB
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
MCKK
12-7


21-5


31-0


3


0


0


52


9


1

BASIS

7-125-7

17-5


1


2


0


5


3


3

ISKANDAR

5-21


7-5

15-7


2


1


0


-6


6


2

SMSKB

0-31


5-17


7-15

0


3


0


-51


0


4


KUMPULAN E

STJ
IGOP
SISME
SEHEBAT
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
STJ
26-0


43-0


17-0


3


0


0


86


9


1

IGOP

0-26

12-5


7-25


1


2


0


-37


3


3

SISME

0-43


5-12

5-17


0


3


0


-62


0


4

SEHEBAT

0-17


25-7


17-5

2


1


0


13


6


2


KUMPULAN F

SAINA
INTEJ
InSTAR

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SAINA 
24-5


22-0

2


0


0


41


6


1

INTEJ   

5-24
17-21

0


2


0


-23


0


2

InSTAR

0-22


21-17
1


1


0


-18


3


3


KUMPULAN G

SMSAH
SMSD
SESTA

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SMSAH
19-5


22-0

2


0


0


36


6


1

SMSD

5-19

24-5
1


1


0


5


3


2

SESTA

0-22


5-24
0


2


0


-41


0


3

KUMPULAN H

IKUPS
SMSTSP
ASIS

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
IKUPS 26-5


41-0

2


0


0


62


6


1

SMSTSP

5-26

10-7

1


1


0


-18

3


2

ASIS

0-41


7-10
0


2


0


-44


0


3

KUMPULAN I

SESMA
SMSSMJ
SMACH
SASER
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SESMA
31-0


25-7


49-0


3


0


0


98


9


1

SMSSMJ

0-31

0-17


0-15


0


3


0


-63


0


4

SMACH

7-25


17-0

24-0


2


1


0


23


6


2

SASER

0-49


15-0


0-24

1


2


0


-58


3


3
KUMPULAN J

SERATAS
SEMESTI
SMS MIRI
INTERSABER
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SERATAS
0-31


0-24


0-42


0


3


0


-97


0


4

SEMESTI

31-0

14-5


14-10


3


0


0


44


9


1

SMS MIRI

24-0


5-14

5-33


1


2


0


-13


3


3

INTERSABER

42-0


10-14


33-5

2


1


0

66


6


2


KUMPULAN K

SAS
TUN SYED
SAIS
KUPSIS
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SAS
45-0


34-0


48-0


3


0


0


127


9


1

TUN SYED

0-45

29-0


5-0


2


1


0


-11


6


2

SAIS

0-34


0-29

7-14


0


3


0


-70


0


4

KUPSIS

0-48


0-5


14-7

1


2


0


-46


3


3


KUMPULAN L

INTERGOMB
SMSLD
SEPINTAR

MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
INTERGOMB 
33-0


26-0

2


0


0


59


6


1

SMSLD

0-33 

0-36

0


2


0


-69


0


3

SEPINTAR

0-26


36-0
1


1


0

10


3


2

KUMPULAN M

MTD
SMS REMBAU
BRainS
SAKTI
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
MTD
26-0


26-0


41-0


3


0


0


93


9


1

SMS REMBAU

0-26

5-7


19-14


1


2


0


-23


3


3

BRainS

0-26


7-5

21-0


2


1


0


-3


6


2

SAKTI

0-41


14-19


0-21

0


3


0


-67


0


4


KUMPULAN N

SDAR
SMS LABUAN
SMAP LABU
SMESH
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SDAR
47-0


33-0


48-0


3


0


0


128

9


1

SMS LABUAN

0-47

0-25


0-17


0


3


0


-89


0


4

SMAP LABU

0-33


25-0

12-0


2


1


0


4


6


2

SMESH

0-48


17-0


0-12

1


2


0


-43


3


3


KUMPULAN O

SMSTMFP
SAHUT
SHAH PEKAN
SASEM
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
SMSTMFP
24-0


14-0


24-5


3


0


0


57


9

1


SAHUT

0-24

14-0


5-17


1


2


0


27


3


3

SHAH PEKAN

0-14

0-14
0-14


0


3


0


-42


0


4

SASEM

5-24


17-5


14-0

2


1


0


7


6


2
KUMPULAN P

INTEK
SEMSAS
KISAS
SMAP KAJANG
MNG
KLH
SERI
BEZA SKOR
MATA
KEDUDUKAN
INTEK
15-10


46-0


21-14

3


0


0


58


9


1

SEMSAS

10-15

34-0


7-7


1


1


1


28


4


2

KISAS

0-46


0-34

0-28


0


3


0


-108


0


4

SMAP KAJANG

14-21


7-7


28-0

1


1


1


21


4


3KUMP
JOHAN
NAIB JOHAN
KE 3
KE 4

A

SEMASHUR 
MOZAC
SABDA


B

SMSS
SUPERB
SBPI TEMERLOH


C

STAR
KUSESS
SMSJ
SEMESTA

D

MCKK
ISKANDAR
BASIS
SMSKB

E

STJ
SEHEBAT
IGOP
SISME

F

SAINA 
INTEJ
InSTAR


G

SMSAH
SMSD
SESTA


H

IKUPS 
SMSTSP
ASIS


I

SESMA
SMACH
SASER
SMSSMJ

J

SEMESTI
INTERSABER
SMS MIRI
SERATAS

K

SAS
TUN SYED
KUPSIS
SAIS

L

INTERGOMB 
SEPINTAR
SMSLD


M

MTD
BRainS
SMS REMBAU
SAKTI

N

SDAR
SMAP LABU
SMESH
SMS LABUAN

O

SMSTMFP
SASEM
SAHUT
SHAH PEKAN

P

INTEK
SEMSAS
SMAP KAJANG
KISAS